Saiko Shihan
Marc A.W. Richards Hanshi
Wolfgang Wiechers Shihan
9.Dan Dragon Fist Kempo
7.Dan Dragon Kobudo Ryu
6.Dan Shaolin Kempo
6.Dan Kempo
Jujitsu

Shodai Soke Dragon Fist Kempo
Hanshi Dragon Fist Kempo
6.Dan Dragon Fist Kempo
4.Dan Shaolin Kempo
2.Dan Kempo
Jujitsu


Shihan Dragon Fist Kempo
Renshi Dragon Fist Kempo 
Christian Koch Renshi

4.Dan Dragon Fist Kempo
3.Dan Shaolin Kempo
1.Dan Kempo 
Jujitsu               

Renshi Dragon Fist Kempo
          

Carsten Henning Renshi

4.Dan Dragon Fist Kempo
3.Dan Shaolin Kempo
1.Dan Kempo 
Jujitsu

Renshi Dragon Fist Kempo

 
Uwe Bebermeier Renshi

4.Dan Lung Chuan Fa Kempo

2.Dan Dragon Fist Kempo
1.Dan Kempo
Jujitsu

Renshi Lung Chuan Fa Kempo